PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Clevelandská dohoda 1915

Clevelandská dohoda

Dohoda, uzavretá v Clevelande 25. októbra 1915 medzi Slovenskou ligou v Amerike a Českým národným združením v Amerike na v nej uvedených zásadách

1. Samostatnosť zemí Českých a Slovenska.

 2. Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov, s úplnou národnou autonómiou Slovenska, vlastným snemom, vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, - tedy i s úplným užívaním jazyka slovenského, - vlastnou správou finančnou apolitickou, - so štátnym jazykom slovenským.

 3. Volebné právo: všeobecné, - tajné, - priame.

 4. Forma vlády: personálna únia, s demokratickým zriadením štátu, podobne ako v Anglii.

 5. Tieto body tvoria základ predloženej obapolnej dohody a môžu byť doplnené, poťažne rozšírené, len na základe dorozumenia sa oboch stránok. České Národní Sdružení, požaduje si právo prípadnej zmeny a to samé právo má aj Slovenská Liga.

 

Citované podle: Chovanec Jaroslav, Mozolík Peter (1994):  Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky. Bratislava: Procom.

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.