PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Košický vládní program NEPOVINNÉ

Košický vládní program

vyhlášený 5. dubna 1945

 

I

Po více než šesti letech cizácké poroby přišel čas, kdy nad naší těžce zkoušenou

vlastí vzchází slunce svobody. Na své slavné vítězné cestě na západ osvobodila

Rudá armáda první části Československé republiky. Tak bylo umožněno díky našemu

velkému spojenci, Sovětskému svazu, že na osvobozené území se vrátil prezident

republiky a byla zde, opět na domácí půdě, vytvořena nová československá vláda.

Nová vláda má býti vládou široké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji

představitelé všech sociálních složek a politických směrů, které doma i za

hranicemi vedly národně osvobozenecký zápas za svržení německé a maďarské

tyranie. Nová vláda považuje za svůj úkol, aby po boku Sovětského svazu a

ostatních spojenců dovedla tento zápas do konce, do úplného osvobození

republiky, přispěla všemi silami českého a slovenského národa k plné porážce

hitlerovského Německa a učinila první kroky pro vybudování nového, šťastnějšího

života našich národů v osvobozené vlasti.

Vláda při nynějším svém složení považuje své poslání za časově ohraničené. Po

osvobození ostatních částí republiky a zejména pak českých zemí bude ve smyslu

ústavního dekretu prezidenta republiky na podkladě národních výborů zvoleno a

svoláno Prozatímní národní shromáždění. Prozatímní národní shromáždění potvrdí

prezidenta republiky v jeho funkci až do řádné volby a prezident jmenuje novou

vládu s ohledem na přiměřené zastoupení všech složek našeho národního odboje

doma i za hranicemi. Tato vláda a Prozatímní národní shromáždění připraví a

provedou pak v nejkratší možné lhůtě všeobecné, tajné a přímé volby do

Ústavodárného shromáždění, které vypracuje novou ústavu republiky a položí její

budoucnost na pevný ústavní základ.

 

II

Ještě však probíhá válečná fronta na území naší republiky, ještě řádí smrtelně

zraněný, ale nicméně zoufale se bránící nepřítel na západním Slovensku a v

českých zemích, ještě čekají milióny našich bratří a sester na vysvobození z

nesnesitelného jařma. Za těchto okolností hlavním úkolem vlády, jemuž musí býti

podřízeno všechno ostatní, bude všemožné stupňování válečného úsilí

Československa až do osvobození celé země a úplné porážky hitlerovského Německa.

Proto vláda bude podporovat všemi dostupnými jí prostředky postupující Rudou

armádu - bude provádět rychlou opravu rozrušených železnic, silnic, mostů, jakož

i telegrafních a telefonních spojů a podporovat válečný transport, starat se o

vhodné ubytování sovětských vojsk a jejich týlových institucí, pečovat o raněné

rudoarmejce a přispívat k zásobování částí Rudé armády potravinami, krmivem a

jinými potřebami. Plnění těchto úkolů bude vláda důrazně požadovat i na

národních výborech a ostatních orgánech. Potřebám dalšího vedení války budou

podřízena také všechna politická, hospodářská, sociální a kulturní opatření,

která budou prováděna na osvobozeném území.

Na osvobozeném území bude vláda pokračovati v mobilizaci zbraněschopných občanů

Československa, formovati kolem 1. čs. sboru novou československou armádu,

starat se o urychlený výcvik, výstroj a výzbroj nových československých jednotek

a jejich brzké zasazení na frontě. Vláda se také postará o přesun

československých pozemních i leteckých jednotek ze západu na osvobozené území.

V zázemí nepřítele bude vláda organizovat všenárodní boj nejširších vrstev

národa proti okupantům, bude působit k tomu, aby český lid obětavě stupňoval

svůj dosavadní hrdinný boj, aby po příkladu Slováků a partyzánských skupin v

českých zemích vysoko zvedl prapor národní partyzánské války v týlu nepřítele,

aby všemi prostředky ochromoval německou válečnou výrobu, dopravu a zásobování a

přispěl tak ke zkráceni utrpení cizácké okupace a k úplnému a brzkému vyhnání

okupantů.

 

III

Vláda oceňujíc výjimečné zásluhy Rudé armády o naše osvobození i její

rozhodující úlohu v zajištění naší budoucnosti a vzdávajíc hold nedostižnému

vojenskému umění, bezpříkladné sebeobětavosti a bezmeznému hrdinství jejích

příslušníků - chce ještě více upevňovat bojovou spolupráci čs. armády s Rudou

armádou a vidí v ní vzor pro budování nové, skutečně demokratické,

antifašistické čs. armády.

Aby byla umožněna co nejužší bojová spolupráce s Rudou armádou, nutná v zájmu

vítězství i naší budoucnosti, budou organizace, výzbroj a výcvik nové čs. branné

moci stejné jako organizace, výzbroj a výcvik Rudé armády. Tím bude současně

umožněna účinná pomoc Rudé armády a dosaženo dokonalého využití jejích

neocenitelných bojových zkušeností.

Vláda ve svém úsilí mobilizovat co nejrychleji na osvobozeném území všechny síly

lidu do organizovaného ozbrojeného boje proti našim nepřátelům je si vědoma, že

veliké poslání v nynějším zápasu za svobodu i při budoucím zajištění republiky

je s to plnit jedině důsledně antifašistická, národně osvobozenecká armáda,

armáda skutečně demokratická, uskutečňující vůli lidu, spjatá s lidem, těšící se

důvěře lidu, a proto zahrnovaná veškerou jeho láskou a péčí. Vláda proto učiní

vše, aby při budování nové československé branné moci byl založen, utvrzen a

dále prohlubován lidový, demokratický ráz armády.

Nová čs. armáda se zrodila v boji proti hitlerismu a jejím základem jsou a budou

aktivně se zbraní v rukou bojující složky branných sil našich národů doma i za

hranicemi (1. čs. sbor v SSSR, naši letci, čs. obrněná brigáda ve Francii,

slovenští a čeští partyzáni, povstalecká vojska na Slovensku). Kolem tohoto

základu, zejména kolem 1. čs. sboru v SSSR, bude tvořena nová čs. branná moc.

Nová čs. armáda bude budována pro okamžitý boj na frontě, a to ihned během boje,

který ještě trvá, a její nově vycvičené a vyzbrojené jednotky budou co

nejrychleji zasazovány do boje po boku Rudé armády.

Aby nová čs. armáda byla mohutným a ostrým nástrojem antifašistického boje, musí

být založena na železné, ale demokratické vojenské kázni, na kázni vyššího

stupně, kázni uvědomělé, vyplývající z jasného vědomí národních povinností a

plného pochopení daných úkolů.

Aby naše armáda byla vychovávána v duchu státním, demokratickém a

antifašistickém, chce vláda jednou provždy skoncovat s tzv. “nepolitičností”

armády, u vědomí, že pod touto “nepolitičností” se skrývá podceňování morálního

faktoru v boji a že pod její rouškou bují reakční, antidemokratické a

kapitulantské tendence. Naopak je třeba, aby každý čs. voják byl uvědomělým

bojovníkem za svobodu národa a uvědomělým obráncem jeho svobody v budoucnosti.

Aby byla mezi všemi příslušníky branné moci vypěstována a udržena i za

nejtěžších bojových podmínek a zkoušek vysoká bojová morálka a vysoký

antifašistický demokratický duch, bude ve všech vojenských jednotkách, složkách

a ústavech zřízena instituce “osvětových důstojníků”, kteří budou zástupci

příslušných velitelů v oboru výchovy a osvěty a u vyšších velitelství budou

řídit oddělení výchovy a osvěty. Řídícím výchovným orgánem bude v rámci MNO

“hlavní správa výchovy a osvěty”, jejíž náčelník bude přímo podřízen ministru

národní obrany a jeho zástupci a bude jmenován na návrh ministra národní obrany

a jeho zástupce vládou. Osvětovým důstojníkům budou zajištěny podmínky pro

úspěšné plnění jejich úkolů v boji i mimo boje. Zvláštní pozornost nutno věnovat

výchově a uvědoměni velitelských kádrů, především též osvětových důstojníků.

Vláda zdůrazňuje, že velitelská místa v nové čs. armádě mohou zastávati jen

důstojníci upřímně demokratického, skutečně antifašistického smýšlení. Čs.

armáda může být hrda na sta a tisíce svých důstojníků, kteří, věrni své přísaze

republice, statečně a nebojácně vedli a vedou boj proti německým tyranům doma i

za hranicemi, umírali za vlast na popravištích a na bojištích a skvěle osvědčili

své vlastenecké, demokratické smýšlení. Současně však je nutno, aby byla co

nejrychleji provedena opatření k nejrychlejší očistě armády od všech

zrádcovských, kolaborantských, antidemokratických a protilidových živlů, a bude

dbáno, aby takové živly nemohly proniknout na velitelská místa. Zkoumáni

politické a národní spolehlivosti důstojnického sboru v přechodném období bude

prováděno příslušnými vojenskými instancemi za součinnosti lidových orgánů, tj.

národních výborů a Slovenské národní rady, jakož i přímo zvlášť k tomu účelu

vládou jmenovanými orgány. Odpovědná úloha tu připadá aparátu “obranného

zpravodajství”, který musí být vybudován z nejspolehlivějších lidí v samostatný

orgán, odpovědný vyšším velitelům.

Vláda věnuje mimořádnou pozornost školení demokratického antifašistického

důstojnického sboru. Bude dbát o to, aby důstojníci si osvojili co nejvíce

bojové zkušenosti Rudé armády i našich bojujících jednotek, vyžádá si pro

přechodnou dobu profesory a instruktory od Rudé armády pro vlastní vojenské

školství. Bude usilovat o poslání co největšího počtu nejschopnějších důstojníků

do sovětských vojenských škol až po nejvyšší vojenská učiliště a akademie.

Stupnice důstojnických hodností bude zjednodušena, materiální poměry důstojníků

zlepšeny. Při stanovení požitků bude přihlíženo nejen k dosažené hodnosti, nýbrž

také ke skutečně zastávané funkci. Speciálně kvalifikovaným příslušníkům branné

moci (lékařům, lékárníkům, inženýrům atd.) budou přiznány odpovídající

důstojnické hodnosti. Jmenování a povyšování důstojníků nebude podmíněno jen

formálními pravidly, nýbrž bude podporován mimořádný rychlejší postup (resp.

jmenování) nejschopnějších, především těch, kteří se osvědčili na frontě v boji.

Vláda se postará o to, aby v nové čs. armádě bylo plně respektováno státoprávní

postavení Čechů a Slováků podle zásady “rovný s rovným” a aby Slovákům se

dostalo ve všech ústředních institucích přiměřeného zastoupení. V jednotné čs.

armádě bude zavedena plná rovnoprávnost a rovnocennost slovenštiny a češtiny

jako jazyků velících a služebních. V rámci jednotné čs. branné moci a při

zachováni plné jednotnosti velení a armádní organizace budou tvořeny slovenské

národní vojenské jednotky, jak se o tom podrobněji mluví ve zvláštní hlavě o

stanovisku vlády ke slovenské otázce. V armádě budou zachovány a pěstovány

bojové tradice našich národů, zejména bojové tradice našich bojujících

vojenských jednotek a partyzánů.

Činnost v partyzánských oddílech se uznává po prozkoumání v plném rozsahu za

službu v nové čs. armádě. Důstojnické hodnosti v partyzánských oddílech se

přiznávají v nové čs. armádě po přezkoušení, event. po ukončení krátkého kursu.

Vláda zřídí nová bojová čs. vyznamenání, řády a medaile, odpovídající duchu a

bojovým tradicím našich národů.

Při řešení vojenské otázky je vláda odhodlána učinit vše, co bude napomáhat

nejrychlejší a nejúčinnější mobilizaci branných sil lidu, jejich zasazení do

boje na frontě a úspěšnému vedení boje až do konečného vítězství.

 

IV

Vyjadřujíc neskonalou vděčnost českého a slovenského národa k Sovětskému svazu,

bude vláda pokládat za neochvějnou vůdčí linii československé zahraniční

politiky nejtěsnější spojenectví s vítěznou slovanskou velmocí na východě.

Smlouva československo-sovětská z 12. prosince 1943 o vzájemné pomoci,

přátelství a poválečné spolupráci bude určovat pro veškerou budoucnost

zahraničně politickou pozici našeho státu. S pomocí Sovětského svazu bude

dovršeno osvobození Československé republiky, aby tak s jeho oporou byla navždy

zajištěna její svoboda a bezpečnost a aby za všestranné součinnosti se Sovětským

svazem byl národům Československa zabezpečen pokojný rozvoj a šťastná

budoucnost.

Vláda bude od počátku uplatňovat praktickou součinnost se Sovětským svazem, a to

ve všech směrech - vojensky, politicky, hospodářsky, kulturně - přičemž si přeje

uskutečnit vzájemnou výměnu zástupců a vzájemný styk se sousedící svazovou

sovětskou republikou ukrajinskou. Snahou vlády bude, aby při konečném rozdrcení

hitlerovského Německa, při výkonu trestu nad Německem, při ukládání reparací

Německu, při určování nových hranic a organizaci budoucího míru 'Československo

stálo co nejtěsněji po boku Sovětského svazu a v jedné řadě s ostatními

slovanskými a demokratickými státy.

Vláda bude spatřovati důležitý svůj úkol v tom, uskutečniti pevný spojenecký

svazek s novým demokratickým Polskem, aby co nejdříve bylo také možno provésti

předpokládané rozšíření československo - sovětské smlouvy z 12. prosince 1943 v

trojstranný pakt, který by stvrdil spojenectví Československa, Polska a

Sovětského svazu proti německé výbojnosti. Pokud jde o Polsko, vláda se

vynasnaží, aby bylo zapomenuto neblahé minulosti a aby poměr Československa k

nové Polsce byl od počátku postaven na nový základ, na základ slovanského

bratrství.

Slovanskou linii své zahraniční politiky bude vláda sledovati i tím, že naváže

nejpřátelštější spojení s novou Jugoslávií a že nalezne formu nových styků i se

slovanským Bulharskem.

V poměru k Maďarsku využije vláda plně stavu příměří, které zvláště díky pomoci

Sovětského svazu vyznělo tak významně ve prospěch Československa, aby později po

napravení všech křivd a zločinů, spáchaných maďarskými okupanty, podporovala

snahy o přiblížení nového a skutečně demokratického Maďarska stejně jako

nezávislého a demokratického Rakouska k okolním slovanským národům a státům.

Tuto hlavní orientaci československé zahraniční politiky, nesenou duchem

slovanského přátelství, postaví vláda na širší základ všeobecných přátelských

vztahů k demokratickým západním mocnostem a ke všem demokratickým státům,

stojícím v protinacistické frontě spojených národů. Přátelské vztahy k Anglii,

jejíž pomoci za války vysoce ceníme, jakož i k USA, bude vláda utužovat podobně

jako zvlášť úzké přátelství k Francii, přičemž bude její snahou, aby se

Československo stalo aktivní složkou při budování nového pořádku v osvobozené,

demokratické Evropě.

 

V

Ve své domácí politice bude vláda vycházet ze základního článku československé

ústavy, že lid je jediným zdrojem státní moci. Proto vláda bude budovati veškerý

veřejný život na podkladě široce demokratickém, zabezpečí lidu všechna politická

práva a povede neúprosný boj za vymýcení všech fašistických prvků.

Na rozdíl od dřívějšího byrokratického, lidu vzdáleného správního aparátu tvoří

se v obcích, okresech a zemích, jakožto nové orgány státní a veřejné správy,

lidem volené národní výbory. Tyto lidem volené, pod neustálou kontrolou lidu

stojící a až na další lidem odvolatelné národní výbory budou v obvodu své

působnosti spravovat všechny veřejné záležitosti a dbát vedle orgánů ústředních

o veřejnou bezpečnost a zřídí si podřízený jim demokratický úřednický aparát.

Vláda bude svou politiku uskutečňovat přes národní výbory a plně se o ně

opírati. Všechny správní a násilnické orgány a instituce, vytvořené bývalými

režimy okupantů a zrádců, se zrušují. Pro prozatímní správu obcí a okresů s

většinou státně nespolehlivého, neslovanského obyvatelstva budou určeny správní

funkce.

Osvobozený lid vyšle do národních výborů své nejlepší představitele, nehledě i

na to, jsou-li nebo nejsou-li příslušníky některé politické strany, kteří se

však osvědčili v boji proti cizáckým vetřelcům a zrádcům a svými činy dokázali a

dokazují skutečné vlastenecké cítění a demokratické přesvědčení. Zároveň však

bude lid a vláda bedlivě střežit, aby se do národních výborů nevetřely živly,

které spolupracovaly s okupanty, podporovaly zrádce a ve službách nepřítele si

získaly mrzké osobní výhody.

Vláda bude plně podporovat tvůrčí iniciativu a veřejnou činnost nejširších

lidových vrstev. Vedle přímé účasti na správě a řízení státních a veřejných

záležitostí prostřednictvím národních výborů bude lid míti právo na tvoření

dobrovolných organizaci různého druhu - politických, odborových, družstevních,

kulturních, sportovních a jiných - a uskutečňovat prostřednictvím těchto svá

demokratická práva. Přitom však nebude připuštěno, aby do těchto organizací

pronikli zrádci národa, fašisté a jiní zjevní nebo zamaskovaní nepřátelé lidu.

Bude provedeno důsledné zrovnoprávnění žen ve všech oblastech politického,

hospodářského i kulturního života. Bude zavedeno všeobecné volební právo mužů i

žen počínaje 18. rokem věku a rozšířeno i na příslušníky branné moci. Aktivního

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.