PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Nostrifikační zákon 1920

 

12/1920 Sb.

 

Zákon

 

ze dne 11. prosince 1919

 

o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu.

 

§ 1.

 

   Podniky,  jež  provozují  výrobu  neb  dopravu v území československého    státu,  mají  však  sídlo (hlavní závod) mimo toto území, jsou povinny,    vyzve-li  je  k  tomu ministr, do jehož oboru působnosti podle předmětu    svého   provozování   náležejí,   přeložiti   sídlo  (hlavní  závod)  a   hospodářské vedení do oblasti státu československého.

   Ministr  může,  shledá-li  toho potřebu, ustanoviti, že přeložení sídla    (hlavního  závodu)  a  hospodářského vedení se má státi do určité lhůty    nebo do určitého místa.

   Vyzvání  ministrovo  nahražuje  schválení cizího státu, jehož po zákonu    vyhledává  změna  stanov ve příčině přesídlení podniku. Vyzvané podniky    nemusí  se  domáhati připuštění k provozování obchodů v tuzemsku, jehož   podle  zákonných  ustanovení  bylo by zapotřebí, a jsou vůbec sproštěny   povinností,  jež  po zákonu mají splniti podniky cizozemské, tady mohly   obchody v tuzemsku provozovati.

   Předpisy o opovědích zůstávají v platnosti.

 

§ 2.

   Podnikům,  které  vyzvání  v  § 1 uvedenému v dané lhůtě nevyhoví, může    ministr zakázati provozování výroby, dopravy neb obchodů vůbec na území    československého státu.

 

§ 3.

   Zákon  tento  nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se   ministrům  obchodu, financí, spravedlnosti, veřejných prací, železnic  a    vnitra.

   T. G. Masaryk v. r.

   Tusar v. r.

   Švehla v. r.

   Dr. Veselý v. r.

   Sonntág v. r.

   Dr. Heidler v. r.

   Hampl v. r.

   Dr. Franke v. r.

  

Zdroj: http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=12/1920&PC_8411_ps=10#10821

..

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.