PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Syllabus

SYLABUS KURZU PRO ZIMNÍ SEMESTR 2008-2009

Kód, název

PB225 – Československý politický systém I.

Kredity

2

Dotace

1/1

Role předmětu

bakalářský – aplikovaný základ

Jazyk

český

Semestr

zimní

Předpoklad zapsání

žádné, doporučuje se zapsat již v 1. ročníku, na kurz navazuje v letním semestru PB226 Československý politický systém II. a následně PB227 Český politický systém

Garant

PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Vyučující

PhDr. Lada Šušlíková, PhD.

Povinná literatura

* BALÍK, Stanislav – HLOUŠEK, Vít – HOLZER, Jan – ŠEDO, Jakub (2003): Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

 

* KÁRNÍK, Zdeněk (2000). České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 1, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri.

* Kárník, Zdeněk (2002). České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 2, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri.

* Kárník, Zdeněk (2003). České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 3, O přežití a o život (1936-1938). Praha: Libri.

Vždy relevantní kapitoly vztahující se k tématům probíraným na přednáškách.

 

* VODIČKA, Karel – CABADA, Ladislav (2003). Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál.

 

* DOKUMENTY POVINNÉ K TESTU  -  zveřejňovány na www stránce   http://suslikova.osoba.cz (v případě výpadku záložní stránky na http://suslikova.klanweb.cz, vždy oddíl Československý politický systém)

Doporučená literatura

* BROKLOVÁ, Eva (1992). Československá demokracie : politický systém ČSR 1918-1938. Praha: Slon.

 * GALANDAUER, Jan  (1988). Vznik Československé republiky 1918 : programy, projekty, perspektivy. Praha: Svoboda.

* OLIVOVÁ, Věra  (2002). Dějiny první republiky. Praha: Karolinum.

* další – zejména primární – literatura a dokumenty budou doporučeny vyučujícím v průběhu kurzu

Anotace kurzu

Kurz je věnován Československé republice v období 1918 – 1945.První část kursu se soustředí na postavení českých zemí v rámci Rakousko-Uherské monarchie, přípravy na založení samostatné republiky v průběhu I.světové války, vyústění v tzv. „revolučním“ roku 1918 a konečně samo ustavení I.RČS. Následně bude analyzována Zatímní ústava 1918 a přechodové období do přijetí definitivní Ústavy RČS 1920, přičemž velká pozornost bude věnována vytváření hranic a národnostním problémům I. RČS, které provázely celou její existenci. Další přednášky budou věnovány politickému systému I.republiky vyplývajícímu z Ústavy 1920, stejně jako volební a stranické soustavě a územně-správnímu uspořádání. Dále bude popsán meziválečný politický vývoj meziválečné krize na přelomu let 1938, která vyústila do tzv. druhé československé republiky. Kurs bude zakončen rozborem Protektorátu Čechy a Morava.

Probírané okruhy

1. Vývoj českých zemí za Rakouska – Uherska

2. České země za I. světové války

3. „Revoluční rok 1918“

4. I. Republika československá 1918 – 1920: formování ústavního rámce + formování hranic, národnostní problémy, hospodářská reforma (měnová + pozemková reforma, nostrifikační zákon)

5. Přijetí Ústavy 1920 a politický systém I. RČS: moc výkonná, moc zákonodárná, volební systém, územně-správní uspořádání, stranický systém, hlavní politické strany I.RČS (české strany, strany českých Němců, slovenské strany a strany dalších etnických menšin)

6. I. RČS ve 20.letech

7. I. RČS 1930-1938

8. Rok 1938: vývoj událostí až k Mnichovské krizi

9. Druhá Republika československá: politický systém, stranický systém, vývoj událostí do března 1939

10. Protektorát Čechy a Morava: politický systém, stranický systém, vývoj událostí do března 1939

 

Upozornění: tyto okruhy přesně neodpovídají jednotlivým přednáškám (tedy jeden okruh se nerovná jedna přednáška, některým kapitolám bude věnován větší prostor).

Povinnosti

Na konci semestru zápočtový test v rozsahu odpřednášené látky, povinné literatury a dalších povinných textů zadaných během semestru vyučující.

Poznámky

další informace materiály ke kurzu budou zveřejňovány na www stránce   http://suslikova.osoba.cz  

 

 

 
PhDr. Lada Šušlíková, PhD.